Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2013 r. , poz. 594  z późniejszymi zmianami) Przewodniczący Rady zwołuje  III Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  30 stycznia 2015  roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy Turobin – sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

1.                  Otwarcie obrad.

2.                  Stwierdzenie quorum.

3.                  Uchwalenie porządku obrad.

4.                  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5.                  Ślubowanie nowo wybranego sołtysa wsi Przedmieście Szczebrzeszyńskie.

6.                  Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.                                                

7.                  Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami Rady Gminy

8.                  Wnioski, zapytania, interpelacje Radnych i Sołtysów.

9.                  Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2011 Rady Gminy Turobin z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

b) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turobin na lata 2015-2018,

c) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015,

d) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,

e) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turobin,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Turobin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia szczegółowych zasad jej udzielania,

g) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/133/2012 Rady Gminy Turobin z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turobin,

h) w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszenie: Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Technikum  4 letniego.

10. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Turobin z organizacjami pożytku publicznego
            w roku 2014.

11. Sprawy różne.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie Sesji.