Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2013 r , poz. 594  z późniejszymi zmianami) Przewodniczący Rady zwołuje  IV Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  26 lutego 2015 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy Turobin-sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad,

2. Stwierdzenie quorum,

3. Uchwalenie porządku obrad,

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji,

5. Ślubowanie nowo wybranych sołtysów wsi z terenu Gminy Turobin,

6. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami,

7. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy,

8. Informacja Wójta Gminy Turobin z realizacji Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2014 r.,

9. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności za rok 2014,

10. Wnioski, zapytania, interpelacje Radnych i Sołtysów,

11. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a)  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Turobin,

b) w sprawie ustalenia dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turobin,

c) w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmin y Turobin w 2015 roku,

d) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2011 Rady Gminy Turobin z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

e) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały VI/32/2011 Rady Gminy Turobin z dnia 23 marca 2011r. w sprawie  zarządzenia poboru podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turobin,

       12. Sprawy różne.

 13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie Sesji.