OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TUROBIN DLA TERENÓW ZWIĄZANYCH Z LOKALIZACJĄ ELEKTROWNI WIATROWYCH