Konkurs starej fotografii

"Historia Gminy Turobin zamknięta w kadrze "

dla posiadaczy starych fotografii, na których uwiecznione zostały ważne miejsca bądź wydarzenia z przeszłości gminy

organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Urząd Gminy w Turobinie.

Celem konkursu jest pozyskanie materiału fotograficznego i ukazanie historii gminy Turobin uwiecznionej na fotografiach, dokumentujących ważne miejsca lub wydarzenia znaczące dla mieszkańców gminy i poszczególnych miejscowości, z początku XX wieku, okresu międzywojennego, II wojny światowej oraz okresu do 1950 roku.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie poprzez dostarczenie fotografii celem ich skopiowania. W związku z tym, że prosimy o materiały historyczne, mające dla posiadaczy duże znaczenie pragniemy wykorzystać je w konkursie w formie kopii, by nie uległy zniszczeniu lub zagubieniu.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

Prace są zgłaszane osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Turobin, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin lub Gminna Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 30; 23 – 465 Turobin z dopiskiem „Historia Gminy Turobin zamknięta w kadrze” do dnia 31 maja 2015 r.                         
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszym konkursie!

 

Regulamin konkursu fotograficznego:

  1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne związane z historią gminy Turobin obejmującą okres I poł. XX wieku

  2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich posiadaczy fotografii z tego okresu.

  3. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane.

  4. Prace należy przesyłać w płaskich, sztywnych opakowaniach lub dostarczyć osobiście. Zdjęcia powinny być opisane: miejsce, które przedstawia, wydarzenie, osoby. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, wewnątrz której należy na karcie zgłoszenia podać swoje dane ( w tym numer telefonu, adres e-mail) oraz wykaz nadesłanych prac.

  5. Terminy konkursu:

- nadsyłanie prac: do 31 maja 2015 r.

- rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2015 r.

- ogłoszenie wyników: czerwiec 2015

- wręczenie nagród: podczas Dnia Działacza Kultury (w trakcie imprezy „Sianokosy i Sobótki”)

7. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie trzy prace.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji oraz nieodpłatnej publikacji (w formie elektronicznej i drukowanej, wszystkich nadesłanych prac do celów reklamowych w prasie, TV, katalogu wystawy, plakatach i innych wydawnictwach promujących Konkurs i wydawnictwach własnych) z podpisem nazwiska autora.Użyczone fotografie zostaną zwrócone po skopiowaniu, natomiast kopie pozostaną, jako udokumentowanie przeprowadzonego konkursu.

9. Adresy, na który należy dostarczyć lub przesłać prace:

Urząd Gminy Turobin

ul. Rynek 4

23-465 Turobin

z dopiskiem „Historia Gminy Turobin zamknięta w kadrze”

lub osobiście w pokoju nr 10 lub 11

lub

Gminna Biblioteka Publiczna

Ul. Piłsudskiego 30

23 – 465 Turobin

10. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury, typując zdjęcia do wystawy, przyzna też nagrody i wyróżnienia. Werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie mógł być kwestionowany.

11.Wszystkie prace, które znajdą się na wystawie pokonkursowej w siedzibie Urzędu Gminy Turobin i będą prezentowane również w internetowej galerii na stroniewww.turobin.pl.

12. W konkursie przewidywane są 3 nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

13. Nadesłanie zdjęć na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.

 

Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy Konkursu.