O 9.30 w niedzielę 3 maja 2015 r. władze gminy z Wójtem Gminy Eugeniuszem Krukowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Górnym na czele, zaproszeni goście, w tym radni powiatowi, poczty sztandarowe, radni, sołtysi, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańcy gminy Turobin zebrali się w Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej, by wspólnie udać się do kościoła parafialnego p.w. św. Dominika w Turobinie.

Tuż przed godziną 10.00 przy akompaniamencie marszowych melodii granych przez Orkiestrę Dętą z Zakrzewa uczestnicy przeszli ulicami Turobina do świątyni, by wziąć udział w nabożeństwie w intencji Ojczyzny oraz strażaków.

Przed rozpoczęciem mszy św. uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turobinie przedstawili wzruszający montaż słowno – muzyczny podkreślający doniosłość wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.

Mszę św. celebrował Ksiądz  Dziekan Władysław Trubicki a homilię wygłosił Ksiądz Michał Słotwiński, który zachęcał zebranych wiernych do żarliwej modlitwy i nawrócenia, do życia w duchu ewangelii, by o tym, że jest się chrześcijaninem świadczyło całe życie a nie tylko pusta deklaracja przynależności do kościoła. Być chrześcijaninem to także służyć ojczyźnie ofiarną pracą i uczciwym wywiązywaniem się ze swoich obowiązków, to także stać na straży bezpieczeństwa ludzkiego życia, mienia i otaczającej nas przyrody, tak jak robią to druhowie z jednostek OSP w gminie Turobin i w całej Polsce, to także szanowanie i dbanie o otaczającą nas przyrodę, łąki, lasy, rzeki, za które przelewali krew nasi przodkowie. Msza Św. zakończyła się uroczystym błogosławieństwem.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się do Turobińskiego Panteonu, by u stóp repliki powstańczego krzyża, u wrót kapliczki św. Marka/Floriana złożyć hołd tym, którzy walczyli o niepodległą, silną jednością Polskę.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, przy krzyżu  złożono wieńce i zapalono znicze, po czym Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski w kilku słowach przybliżył zebranym historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podkreślając w jak trudnych warunkach pracowano, z jakimi problemami i przeciwnościami losu musieli zmierzyć się jej twórcy ale nie poddali się, wierni do ostatka, za wszelką cenę starali się ratować „konającą ojczyznę”.

Następnie Wójt zwrócił się do strażaków i w imieniu nas wszystkich złożył im serdeczne podziękowania za ofiarną i bezinteresowną pomoc, za ratowanie życia i mienia, za uczestnictwo w ważnych dla gminy i parafii wydarzeniach. Eugeniusz Krukowski wyrażając wolę zebranych na Turobińskim Panteonie złożył też strażakom serdeczne życzenia, by nigdy nie zabrakło im wiary w słuszność swoich działań, by nadal byli wzorem dla innych.

Wójt gminy serdeczne podziękowania skierował do sponsorów, którzy sfinansowali koncert Orkiestry Dętej.

Głos zabrał również Przewodniczący rady Gminy Stanisław Górny, który nawiązał w swoim przemówieniu do wydarzeń z nocy  3 Maja 1791 r. podkreślając jak wielkie znaczenie uchwalenie konstytucji miało dla współczesnego jej twórcom pokolenia oraz to, że na trwałe zapisała się w historii Polski i Polaków jako ukoronowanie oświeceniowej myśli. Przewodniczący również podziękował strażakom za wierną służbę i życzył im wszelkiej pomyślności.

Na zakończenie zebrani na Turobińskim panteonie uczestnicy uroczystości zaśpiewali Rotę.

Prowadzący uroczystość Przewodniczący Komisji Kultury przy Radzie Gminy w Turobinie Adam Romański podziękował wszystkim przybyłym za wspólne świętowanie tak ważnej dla Polaków uroczystości patriotycznej i zaprosił do wysłuchania koncertu Orkiestry Dętej.