Działając zgodnie z treścią art.19 ust.6 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.1059, z poźn. zm.) oraz art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) w dniach 12.10.2015 r. – 02.11.2015 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turobin” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Powyższe dokumenty są w dniach od 12.10.2015 r. – 02.11.2015 r. wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Turobinie przy ul. Rynek 4, pokój nr 8 W tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej www.turobin.pl

Zgodnie z art.19 ust.: 7 i 8 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.1059, z poźn. zm.) oraz art.39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1235), osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu „Założeń...” oraz do „Prognozy...” w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wnioski winny być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy.

Wójt Gminy, jako organ opracowujący dokument, rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art.55 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie). Rada Gminy Turobin uchwali założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu (art.19 ust.8 ustawy Prawo energetyczne).