Na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, osoby fizyczne (każdy mieszkaniec Gminy) nie będące przedsiębiorcami, mają obowiązek przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są m.in. wyroby zawierające azbest (np.: płyty azbestowo – cementowe płaskie, płyty faliste azbestowo – cementowe tzw. eternitowe, rury i złącza azbestowo – cementowe, szczeliwa azbestowe, inne wyroby z zawartością azbestu), poprzez złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31), osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami corocznie w terminie do 31 stycznia przedkładają informację wójtowi.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:

1)         jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi(w przypadku osób fizycznych - wójtowi),

2)         drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Wobec powyższego Wójt Gminy przypomina, że wszyscy, których dotyczy ten obowiązek, winni w terminie do 31 stycznia 2016 r. złożyć w biurze podawczym pokój  nr 11 wymagane informacje wg załączonego wzoru. /www.turobin.pl/

 

Dodatkowe informacje oraz wzór informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy - Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. nr 7 tel. (084) 6833335 w.24,