Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2015 r , poz. 1515 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje  XVI Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  27 stycznia  2016 roku o godzinie 9:00 w budynku  Urzędu Gminy – sala posiedzeń.