Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje  XVII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu  26 lutego  2016 roku o godzinie 9:00 w budynku  Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Sprawozdanie GOPS z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turobin za 2015 rok.
 8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał :
 9. a) w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata  2016 - 2019,
  b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Turobin na rok 2016,
  c) w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Turobin,
  d) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata
  e) w sprawie określenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turobin w 2016 roku,
  f) w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Turobinie i nadania statutu,
  g) w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego,
  h) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Turobin,
  i) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turobin,
  j) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turobin.
 10. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 11. Sprawy różne.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie Sesji.