Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r. rozpoczęła przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia producentom mleka i wieprzowiny.

Wniosek o udzielenie wsparcia jest dostępny na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl oraz w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, ul. Leszka Czarnego 3 w Lublinie.

Wsparcie udzielane jest na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Wsparcie zostanie przyznane w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego na wniosek producenta mleka lub producenta wieprzowiny w terminie do dnia 18 czerwca 2016 r.

Środki finansowe z tytułu wsparcia Agencja wypłaci najpóźniej do dnia 30.06.2016 r., zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25).

Wniosek należy przesłać przesyłką listowną lub złożyć w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3 20-610 Lublin.

Szczegółowe informacje można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72 oraz w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie, tel.: (81) 536-37-00, jak również na stronie internetowej www.arr.gov.pl.