Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2015 r , poz. 1515 ) Przewodniczący Rady zwołuje  XVIII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  30 marca 2016 roku o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Uchwalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.

5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności GOPS w Turobinie za 2015 rok.

7. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał :

a) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Turobin,

d) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turobin i zagospodarowania tych odpadów,

e) w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turobin.

9. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

10. Sprawy różne.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie Sesji.