Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2016 r , poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje  XIX Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  18 kwietnia 2016 roku o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Uchwalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.

5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

7. Informacja Kierownika Centrum Kultury i Promocji Gminy z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 r.

8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał :

a) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Turobin.

9. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

10. Sprawy różne.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie Sesji.