Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r., poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje XX Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu  17 maja 2016 roku o godzinie 13:00 w budynku Remizy OSP Turobin.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2015 dla Gminy Turobin.
 7. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał :
  a) w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego,
  b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Turobinie za rok 2015,
  c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Turobin za 2015 rok,
  d) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za  2015 rok,
  e) w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie,
  f) w sprawie zmian w budżecie Gminy Turobin na rok 2016,
  g) w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turobin na lata 2015 – 2030”.
 9. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 10. Sprawy różne.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Sesji.