Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje XXI Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu  29 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Uchwalenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
  5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
  6. Sprawozdanie GOPS w Turobinie z realizacji zadań ujętych w budżecie za okres styczeń – maj 2016 roku.
  7. Informacja z  wykonania planu finansowego w oświacie za I kwartał 2016 roku.
  8. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
  9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał :     

a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018,

b) w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,

c) w sprawie określenia zasad zwrotów wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych, celowych oraz pomocy rzeczowej,

d) w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Turobin,

e) w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Turobin z dnia  30 marca 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnia przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

f) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Turobin,

g) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turobin

h) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turobin i zagospodarowania tych odpadów,

i) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turobin,

j) w sprawie zmian w budżecie Gminy Turobin na rok 2016,

k) w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2016-2019.

10. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Wolne wnioski

13. Zakończenie Sesji.