Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r , poz. 446 ) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2016 roku o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy – sala posiedzeń.


Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad.

   2. Stwierdzenie quorum.

   3. Uchwalenie porządku obrad.

   4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

   5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

   6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2016 roku.

   7. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

   8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

    a) w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2016 – 2019,

    b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Turobin na rok 2016,

    c) w sprawie udzielenie Gminie Radecznica pomocy finansowej na realizacje zadania publicznego,

    d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku on nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Turobin na rok 2017,

    e) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/61/2011 Rady Gminy Turobin z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Turobin,

    f) w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turobin,

    g) w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Turobin,

    h) w sprawie uchylenia uchwały Nr L/208/2009 Rady Gminy Turobin z dnia
28 października 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

    i) w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

Sprawy różne.

Wolne wnioski.

Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.