Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Turobin znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto  na osobę w rodzinie ucznia.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Turobinie przy ul. Piłsudskiego 34 ( I piętro pokój nr 37). W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień 2016 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących:

a) zakupu podręczników, zeszytów ćwiczeń, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, takich jak np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty itp., oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,

c) zakupu plecaka szkolnego, tornistra lub torby szkolnej,

d) zakupu stroju na zajęcia wychowania fizycznego (koszulka sportowa, spodenki lub szorty sportowe, getry, spodnie sportowe, bluza sportowa, dres),

e) zakupu obuwia zmiennego oraz obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego,

f) zakupu stroju szkolnego galowego (dziewczęta: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, pantofle; chłopcy: czarny lub granatowy garnitur albo spodnie materiałowe, biała koszula, pantofle),

g) zakupu ubrania wymaganego przez szkoły do udziału w zajęciach praktycznej nauki zawodu,

h) zakupu przyborów i materiałów do nauki zawodu,

i) zakupu sprzętu komputerowego (komputer lub laptop), oprogramowania systemowego, części do komputera, płyt CD, DVD, pendrive oraz pokrycie kosztów związanych z naprawą sprzętu komputerowego,

j) zakupu drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego, papieru i tuszu lub tonera do drukarki,

k) zakupu instrumentów muzycznych wymaganych na lekcje muzyki,

l) zakupu biurka i krzesła (fotela) do biurka,

ł) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych: zajęciach sportowych, wyrównawczych, muzycznych, komputerowych,

m) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów, muzeów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

n) kosztów udziału w zajęciach na basenie, zakupu stroju kąpielowego, czepka, klapek, okularów pływackich,

o) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych,

p) opłat za abonament internetowy za okres wrzesień – czerwiec,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów przejazdu na trasie dom – szkoła i z powrotem środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie, domu studenckim  lub na stancji oraz wyżywienia w stołówce szkolnej lub internacie, w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych,

4) świadczenia pieniężnego na warunkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne udzielone w w formach:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) imiennych rachunków, faktur lub innych dokumentów wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia,  dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.