Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r, poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje XXIII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 29 września 2016 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turobin za I półrocze 2016 roku.
 7. Informacja z wykonania planu finansowego w oświacie za I półrocze 2016 roku.
 8. Informacja Wójta Gminy z realizacji projektów w roku 2016.
 9. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 10. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał: 
  a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Turobin,
  b) w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turobin na lata 2016 – 2019,
  c) w sprawie zmian w budżecie Gminy Turobin na rok 2016,
  d) w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turobin.
 11. Sprawy różne.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie Sesji.