Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje XXIV Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2016 roku o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji podatku rolnego i leśnego za III kwartały 2016 r.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Turobin za rok 2015/2016.
 8. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
  a) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Turobin,
  b) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie,
  c) projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
  d) projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Turobin.
 10. Sprawy różne.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Sesji.