Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje XXV Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 10 listopada 2016 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
  a) projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2016-2019,
  b) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turobin na rok 2016,
  c) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Turobin,
  d) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Turobin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,
  e) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,
  f) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2017,
  g) projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.
 8. Sprawy różne.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie Sesji.