Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2017 roku i zmianie terminów uiszczania opłat.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250 ze zm.) zawiadamiam:

Rada Gminy w Turobinie uchwałą Nr XXIV/133/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty określiła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 7,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- 13,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Turobin z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się nowe terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami:

  1. za I kwartał – do 30 stycznia;
  2. za II kwartał – do 30 kwietnia;
  3. za III kwartał – do 30 lipca;
  4. za IV kwartał – do 30 października.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. W myśl obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi powinien być systemem samofinansującym się, a więc konieczne jest zapewnienie środków na jego prawidłowe funkcjonowanie. Tym samym należało dostosować stawki opłaty od mieszkańców tak, aby wystarczała ona na realizację zadania, którym gmina została obciążona.