Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje XXVI Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 roku o godzinie 13:00 w budynku Remizy OSP w Załawczu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Uchwalenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
  5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
  6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
  7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały udzielenia Samorządowi Województwa Lubelskiego pomocy rzeczowej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,

b) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5,

c) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020,

d) projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez gminę Turobin w 2017 r.,

e) projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Turobinie,

f) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turobin,

g) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Turobin i zagospodarowania tych odpadów,

h) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Turobin na rok 2016,

i) projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Turobin na lata 2016-2019,

j) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Turobin na lata 2017-2020,

k) projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

8. Sprawy różne.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie Sesji.