W ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem głównym Programu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Cele szczegółowe Programu to:

Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;

Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;

Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Formy realizacji programu

Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;

Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;

Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.

Wsparcie finansowe zostało udzielone w formie dotacji dla organu prowadzącego na podstawie wniosku tego organu o udzielenie wsparcia finansowego.

Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od liczby uczniów w szkole.

Wsparcie finansowe uzyskały następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie Głównym w kwocie 4 000,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Gródkach w kwocie 2 480,00 zł.