Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje XXVII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Turobinie .

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
  a) projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
  b) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Turobin,
  c) projekt uchwały w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego,
  d) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadanie pn.: „Przebudowa ujęcia wody w m. Gródki”,
  e) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turobin na rok 2017,
  f) projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2017-2020,
  g) projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Turobin,
  h) projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzoną ustawą- Prawo oświatowe,
  Opracowanie pn. :”Reforma systemu oświaty w Gminie Turobin”.
  i) projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
  j) projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszenie Technikum,
  k) projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Turobinie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Turobin w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  l) projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia
  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  m projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych  dla których organem prowadzonym jest Gmina Turobin,
  n) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turobin, planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy komisji stałych Rady Gminy Turobin na rok 2017,
 1. Sprawy różne.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie Sesji.