W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na dziennik podawczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie wpłynęło 454 wniosków o świadczenie wychowawcze, z czego 5 w formie elektronicznej. Rozpatrzonych zostało 447 wniosków o świadczenie wychowawcze, natomiast 7 wniosków przekazano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w celu rozstrzygnięcia przez Marszałka Województwa Lubelskiego czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. łącznie wydano 455 decyzji, z czego 15 odmawiających przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2 895 733,00 zł dla 431 rodzin z terenu naszej Gminy.

Obecnie wnioski są realizowane w systemie miesięcznym według następujących zasad: jeśli wnioski zostaną złożone do 10 dnia miesiąca włącznie, to decyzja i wypłata nastąpią do końca tego miesiąca, natomiast gdy wnioski będą po 10 dniu danego miesiąca wówczas decyzja i świadczenia trafią do rodziców do końca kolejnego miesiąca z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony. Aktualnie trwający okres zasiłkowy kończy się w dniu 30 września 2017 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczynający się od 1 października 2017 r. będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Realizacja wypłat „500+” w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. z podziałem na sołectwa Gminy Turobin:

Opracowała:
Beata Ogorzałek
inspektor ds. świadczeń rodzinnych