Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Turobinie .

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad.

Stwierdzenie quorum.

Uchwalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.

Informacja Wójta Gminy z realizacji Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2016 r.

Podsumowanie realizacji programu „Rodzina 500+” w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń w szkołach prowadzonych przez Gminę Turobin za 2016 r.

Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turobin w 2017 roku,

projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki,

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów ,

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turobin na rok 2017,

projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Turobin,

projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turobin,

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/226/2014 Rady Gminy Turobin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turobin na lata 2014-2020,

Sprawy różne.

Wolne wnioski.

Zakończenie Sesji.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.