W dniach od 3 do 14 kwietnia odbywać się będzie rekrutacja dzieci do publicznego przedszkola/oddziałów przedszkolnych w gminie Turobin. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte będą dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) - do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Zasady rekrutacji do danego przedszkola ustala jej Dyrektor w regulaminie dostępnym na stronie internetowej i w siedzibie danej placówki.

Rekrutacja do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową danej placówki oświatowej. Wnioski będzie można kierować do nie więcej niż 3 placówek. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w wybranym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

Rekrutacja do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzona jest również bezpośrednio w szkołach.

Rodzicu, zwróć uwagę na nowo obowiązujące przepisy dot. obowiązkowego wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego:

Dzieci sześcioletnie urodzone w 2011 r. od 1 września 2017r. realizują obowiązek przygotowania przedszkolnego lub na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w I klasie (wniosek należy złożyć u Dyrektora wybranej szkoły).

W Gminie Turobin dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczną nauki w klasie I realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach organizowanych w szkołach podstawowych.

Obowiązek szkolny od 1 września 2016 r. obejmuje dzieci siedmioletnie, urodzone w 2010 r. które nie rozpoczęły nauki w roku szkolnym 2016/2017.

W procesie rekrutacji uwzględniane są kryteria związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną, wskazane w ustawie Prawo oświatowe oraz, jeśli ich zastosowanie nie da ostatecznego rozstrzygnięcia, kryteria ustalone przez Radę Gminy Turobin w uchwale nr XXVII/164/2017
z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Turobin.

Harmonogram czynności i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice dziecka już uczęszczającego do przedszkola składają deklarację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym

24-31.03.2017 r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

03-14.04.2017r.

15-19.05.2017r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).

18-21.04.2017r.

22-23.05.2017r.

4.

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

24.04.2017r.

godz. 12.00

25.05.2017r.

godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

24-26.04.2017r.

26-29.05.2017r.

6.

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.

28.04.2017r.

godz. 12.00

30.05.2017r.

godz. 12.00

W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następujące kryteria:

Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) i ich wartości:

Kryterium

Punkty

1.

Wielodzietność rodziny kandydata.

50

2.

Niepełnosprawność kandydata.

50

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

50

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

50

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

50

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

50

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

50

Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego, na podstawie uchwały Rady Gminy Turobin nr XXVII/164/2017z 27.01.2017 r.) i ich wartości:

Kryterium

Punkty

1.

Realizacja wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata

2

2.

Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą, albo pobierają naukę w systemie dziennym:

a)oboje rodziców – 4

b)jedno z rodziców - 2

3.

Rodzic (opiekun prawny) kandydata zadeklarował czas pobytu kandydata w przedszkolu w wymiarze co najmniej:

a) 5 godzin – 1

b) powyżej 5 godzin - 2

4.

Rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność gospodarczą, albo pobiera naukę w systemie dziennym

5

5.

Przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata odprowadził podatek rolny za poprzedni rok podatkowy w gminie Turobin

6

6.

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

2

Słowniczek:

rodzic - rodzic posiadający pełną władzę rodzicielską, prawny opiekun dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata:

Kryteriów głównych:

dla kryterium 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

dla kryterium 2, 3, 4, 5, - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.);

dla kryterium 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

dla kryterium 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.).

Kryteriów dodatkowych:

dla kryterium 1 – oświadczenie rodzica/ów o realizacji wychowania przedszkolnego przez kandydata, realizacji wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata;

dla kryterium 2 – oświadczenie rodzica/ów o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu działalności gospodarczej albo pobieraniu nauki w systemie dziennym;

dla kryterium 3 - oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej;

dla kryterium 4 - oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu działalności gospodarczej albo pobieraniu nauki w systemie dziennym;

dla kryterium 5 - zaświadczenie z Urzędu Gminy Turobin;

dla kryterium 6 – oświadczenie rodzica/ów kandydata o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

Wykaz przedszkoli publicznych na terenie Gminy Turobin

Lp.

Nazwa i siedziba szkoły

Ilość miejsc

1

Przedszkole Samorządowe w Turobinie, ul. Józefa Piłsudskiego 28
23-465 Turobin, wchodzące w
skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turobinie

100

2

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Szymona Szymonowica w Czernięcinie Głównym
Czernięcin Główny 159, 23-465 Turobin

25

3

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gródkach
Gródki Drugie 100, 23-465 Turobin.

25