Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r , poz. 446  ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje  XXIX Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  30 marca 2017 roku o godzinie 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turobin.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad,
  2. Stwierdzenie quorum,
  3. Uchwalenie porządku obrad,
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji,
  5. Ślubowanie nowo wybranych sołtysów wsi: Nowa Wieś i Gaj Czernięciński,
  6. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami,
  7. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy,
  8. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie z Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2016,
  9. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie z Gminnego programu wspierania rodziny za rok 2016,
  10. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przeznaczonych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

b) projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

c) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turobin na rok 2017,

d) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Turobin na lata 2017-2020.

11. Sprawy różne.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie Sesji.