5 kwietnia 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W rozporządzeniu złagodzono część przepisów, jednak gospodarstwa hodujące drób dalej będą musiały przestrzegać środków bioasekuracji.

Zgodnie z rozporządzeniem rolnicy muszą m.in.:

 • utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, 

 • zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
 • utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki, 

 • przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami, 

 • karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę̨ przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami, 

 • wyłożyć maty dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść́ i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, 

 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, 

 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rakprzed wejściem do budynków inwentarskich,
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Według nowego prawa zakazane jest:  

 • pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, 

 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; 


 

Nowe rozporządzenie zniosło wszystkie zakazy i nakazy ogłoszone w restrykcyjnym prawie z 20 grudnia 2016 roku. Wchodzi ono w życie „z dniem następującym po dniu ogłoszeniu” – czyli nowe prawo obowiązuje od 6 kwietnia 2017 roku

 

Załącznik:

- Rozporządzenie.