Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Turobin zwołuje XXX Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Turobinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
  • projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Turobin w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Turobin z dnia 27 stycznia 2017 r.
   w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  • projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Turobin z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  • projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Turobin do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
  • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Turobin na rok 2017,
  • projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Turobin na lata 2017-2020.
 8. Sprawy różne.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie Sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu uczestnictwa w pracach organów gminy.