Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXI Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku o godzinie 13:30 w Remizie OSP w Turobinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
  a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Turobin na lata 2015-2032,
  b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Turobin za rok 2016,
  c) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 8. Sprawy różne.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie Sesji.