Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku
o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Turobinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
  1. projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska zawiązków zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Turobin w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turobin,
  2. projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turobin,
  3. projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
   w Turobinie,
  4. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Turobin na rok 2017,
  5. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2017-2020.
 8. Sprawy różne.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie Sesji.