Z dniem 1 września 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie zapewnienia dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest: zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest: 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia; 2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, b) 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 3. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej mogą ubiegać się o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ośrodka/przedszkola w formie:  ryczałtu – w przypadku dowożenia dziecka własnym pojazdem,  zwrotu kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej – w przypadku dowożenia dziecka środkami komunikacji publicznej Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ośrodka/przedszkola, należy złożyć w Zespole Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Turobinie (budynek szkoły), ul. Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin, do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, 2. kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, 3. zaświadczenie ze szkoły/ośrodka/ przedszkola, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2017/2018 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki. Formularz wniosku udostępniony jest w zakładce dokumenty do pobrania lub w siedzibie ZOEAS.