Przypominamy, że posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)


zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście

miesięcy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia.

Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt

posiadacz zwierząt przekazuje

Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w Biłgoraju

w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.