Urząd Gminy w Turobinie przypomina mieszkańcom gminy Turobin, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8,poz.31) właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, lub wyrobu zawierające azbest, jest zobowiązany do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają taką informację odpowiednio Wójtowi Gminy .

Informacje, o których mowa podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Osoby prawne przedkładają informację o posiadanych wyrobach zawierających azbest bezpośrednio właściwemu marszałkowi województwa.

Informację o wyrobach zawierających azbest sporządza się w dwóch egzemplarzach:

- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi ,

- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Druki informacji o wyrobach zawierających azbest dostępne są w tutejszym Urzędzie- pokój nr 7, oraz na stronie internetowej www.turobin.pl

- Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania(załącznik nr 3 do rozporządzenia).