Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie ogłasza nabór na członków Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym Krajowego Wsparcia Rolnictwa w Lublinie

            W skład Rady wchodzić będzie dwóch przedstawicieli izby rolniczej oraz po jednym przedstawicielu organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie działania Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie, posiadających struktury o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz liczących co najmniej 1000 członków w skali kraju. Do organizacji rolniczych zalicza się: społeczno-zawodowe organizacje rolników, związki zawodowe rolników oraz inne organizacje działające na rzecz rolników lub rolnictwa.

            Rada może liczyć nie mniej niż 7 i nie więcej niż 11 członków. W przypadku, gdy więcej niż 9 organizacji rolniczych wskaże swoich przedstawicieli do Rady, to w jej skład wejdą przedstawiciele tych organizacji, które zrzeszają największą liczbę członków.

            Lubelska Izba Rolnicza i organizacje rolnicze spełniające powyższe warunki, proszone są  o składanie do Dyrektora OT KOWR w Lublinie w terminie do 23 lutego 2018r., pisemnego wniosku o powołanie swoich przedstawicieli do Rady.

            Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kserokopię statutu organizacji;
  2. Odpis z właściwego rejestru organizacji rolniczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku;
  3. Dane kontaktowe do przedstawiciela organizacji w Radzie;
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo co najmniej 1000 osób w organizacji rolniczej lub oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji o liczbie członków.

 

 

Wnioski należy składać do DyrektoraOT KOWR w Lublinie na adres:

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Karłowicza 4,

20-027 Lublin z dopiskiem na kopercie: „Rada Społeczna OT KOWR w Lublinie”.