Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie organizuje zimowisko dla dzieci rolników, dofinansowane z KRUS.

Miejsce zimowiska:        Poronin

Termin:                               09.02.2019 – 18.02.2019

Koszt zimowiska:           300,00 zł.

Liczba miejsc ograniczona.

Termin zgłaszania dzieci:  28 grudnia 2018 r.

 

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

  • data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2003 r. (wiek – do 16 lat)
  • jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS

(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

 Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.

 Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).

  •  dostarczenie kompletu dokumentów (1. zaświadczenie z placówki KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. karta uczestnika, 3. zgody RODO itp. – wg. naszych wzorów dostępne w Urzędzie Gminy w Turobinie. Pokój nr 7