Wójt Gminy Turobin podaje do publicznej wiadomości, że do dnia 20 lutego 2019 r. przyjmuje oświadczenia mieszkańców gminy Turobin o wyrażeniu zgody na budowę na własnej działce stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY.

Oświadczenia, w których należy wypełnić numer i położenie działki, znajdują się w biurze podawczym Urzędu Gminy Turobin.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw oraz na BIP Gminy Turobin.