Gmina Turobin  na podstawie umowy z Wojewodą Lubelskim otrzymała  dotacje celową   z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości  265 680,00 zł na realizację zadania „Utwardzenie dna i  odwodnienie wąwozu lessowego  w ciągu drogi gminnej nr 113301L od km 2+500 do km 3+300 w miejscowości Żurawie”.  Łączny koszt zadania wynosi 332 100,00 zł. Wkład własny Gminy wynosi  66 420,00 zł.

Inwestycja polega  na wykonaniu robót pomiarowych, robót ziemnych  w tym mechanicznego  profilowania i zagęszczenia podłoża  i wykonania podsypki cementowo –piaskowej oraz nawierzchni z płyt wielootworowych na odcinku.