UCHWAŁA NR XXIII/388/2021
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz art. 96 ust. 1, ust. 6 i ust. 7  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,1565, 2127 i 2338) - Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

 • 1. Sejmik Województwa Lubelskiego w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko instalacji, w których następuje spalanie paliw, w granicach administracyjnych województwa lubelskiego, wprowadza ograniczenia i zakazy, obejmujące cały rok kalendarzowy, dla eksploatacji instalacji, o których mowa w § 2.
 • 2. Ograniczenia i zakazy, o jakich mowa w § 1, obejmują instalacje o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania
  i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133) w szczególności kocioł, kominek, piec i kuchnia węglowa, jeżeli:
 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
 • dostarczają ciepło do systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, lub
 • dostarczają ciepło poprzez:
 1. bezpośrednie przenoszenie ciepła, lub
 2. bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do medium, lub
 3. bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.
 • 3. 1. Ograniczenia i zakazy, o jakich mowa w § 1, dotyczą podmiotów eksploatujących instalacje wskazane w § 2.
 1. Za podmiot, o którym mowa w ust.1, uznawany jest użytkownik eksploatujący instalację,
  o jakiej mowa w § 2, niezależnie od posiadanego prawa własności do miejsca jej użytkowania.
 • 4. Z zastrzeżeniem § 5 pkt 1, w przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji spełniających wymagania określone w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE, L, Nr 193 z 21.7.2015 r., str. 100 oraz Dz. Urz. UE, L, Nr 346 z 20.12.2016 r., str. 51).
 • 5. Zakazuje się w nowo budowanych budynkach użytkowania instalacji,
  o jakich mowa w: 
  • 2 pkt 1 i 2, jeżeli istnieje możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora,
  • 2 pkt 3, jeżeli nie spełniają wymagań określonych w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (Dz. Urz. UE, L, Nr 193 z 21.07.2015 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE, L. Nr 346 z 20.12.2016 r., str. 51),

dla których proces decyzyjny prowadzący do wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy rozpocznie się po dniu 1 maja 2021 r.

 • 6. Zakazuje się stosowania w instalacjach, o których mowa w § 2, następujących paliw:
 • miałów węglowych, mułów węglowych, flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 • węgla kamiennego, który nie spełnia któregokolwiek z wymagań określonych
  w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii oraz ministra właściwego do spraw klimatu wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;
 • paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem węgla kamiennego, które nie spełniają któregokolwiek z wymagań określonych w rozporządzeniu, o jakim mowa w pkt 3;
 • biomasy, w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860), której wilgotność przekracza 20%.
 • 7. Podmiot eksploatujący instalację, o której mowa w § 2, zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wskazanych w § 4 lub § 5 pkt 2, w szczególności dokumentacji technicznej urządzenia.
 • 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego.
 • 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
  i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r. z wyjątkiem wymagań określonych w § 4:
 • dla instalacji klasyfikowanych w klasie 1 i 2 według normy PN-EN 303–5:2002 i kotłów bezklasowych – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
 • dla instalacji klasyfikowanych w klasie 3 i 4 według normy PN-EN 303–5:2012 – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.;
 • dla instalacji klasyfikowanych w klasie 5 według normy PN-EN 303–5:2012 – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2030 r.

Przewodniczący Sejmiku

Jerzy Szwaj