Inwestycja została zakończona w listopadzie 2015 roku przez Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lublinie.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze (pomiary, karczowanie krzaków i podszyć drzew, rozebranie obrzeży i chodników z płyt betonowych, przełożenie nawierzchni zjazdów i parkingów z kostki brukowej),

- roboty ziemne (uzupełnienie poboczy i skarp wraz z zagęszczeniem, wykonanie przekopów na nasyp),

- roboty odwodnieniowe (regulacja pionowa studzienek, zasów wodociągowych, studzienek komunikacyjnych, studzienek sanitarnych, krat kanalizacji deszczowej),

- roboty nawierzchniowe (profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizacyjnego, wzmocnienie podłoża pod poszerzenia i zjazdy, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie chodnika z kostki brukowej, wykonanie zjazdów z kostki brukowej, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej, wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego),

- roboty wykończeniowe,

- zapewnieni bezpieczeństwa ruchu.

Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 717 013,68 zł i został pokryty z budżetu Gminy Turobin.