1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na placu przy Szkole Podstawowej w Czernięcinie – 305 m2

W miesiącu październiku firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim w ramach realizacji zadania wykonała:

- oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych,

- mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową,

- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o grubości 3 cm,

- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 3 cm.

Koszt zadania wyniósł 15 328,01 zł brutto.

2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na placu przy remizie OSP w miejscowości Gródki Drugie – 350 m2

W miesiącu październiku firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim w ramach realizacji zadania wykonała:

- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,

- oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych,

- mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową,

- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,

- regulację studzienki teletechnicznej.

Koszt zadania wyniósł 17 307,02 brutto.

  1. Modernizacja drogi gminnej oznaczonej nr 109116L w miejscowości Załawcze.

W miesiącu listopadzie firma Budownictwo Drogowe Piotr GroszekMajdan Obleszcze
w ramach realizacji zadania wykonała:

- roboty przygotowawcze (pomiary),

- roboty ziemne (mechaniczne plantowanie terenu, profilowanie oraz zagęszczanie podłoża),

- wykonanie podbudowy (wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego),

- wykonanie nawierzchni (nawierzchnia z płyt ażurowych),

- roboty wykończeniowe.

Koszt zadania wyniósł 33 755,09 brutto.

  1. Wykonanie placu z płyt ażurowych i drogowych w miejscowości Gródki Pierwsze – 835 m2

W miesiącu listopadzie firma Budownictwo Drogowe Piotr GroszekMajdan Obleszcze
w ramach realizacji zadania wykonała:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne (mechaniczne plantowanie terenu, profilowanie oraz zagęszczanie podłoża),

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni (nawierzchnia z płyt ażurowych i drogowych),

- roboty wykończeniowe.

Koszt zadania wyniósł 63 461,42 brutto.