Dnia 6 listopada firma Budownictwo Drogowe Piotr GroszekMajdan Obleszcze zakończyła realizację zadania pn.: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113302L od km 1+480 do km 2+300 w miejscowości Rokitów.

Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 253 965,07 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w 2015 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 198 000,00 zł.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze (pomiary),

- roboty ziemne (mechaniczne plantowanie terenu, profilowanie oraz zagęszczanie podłoża),

- wykonanie podbudowy (wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego),

- wykonanie nawierzchni (nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych),

- roboty wykończeniowe.