W dniu 06.10.2015 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pn.: Remont drogi gminnej Nr 109110L w miejscowości Elizówka od km 1+300 do km 2+000. Inwestycję zrealizowała firma budowlana WOD-BUD Sp. z o.o. – Kraśnik.

Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 112 127,69 zł, w tym środki funduszu sołeckiego miejscowości Elizówka i Żabno w wysokości 23 790,40.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze (pomiary),

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy (wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego),

- wykonanie nawierzchni (nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych),

- roboty wykończeniowe.