Dnia 14.08.2015 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pn.: Modernizacja drogi gminnej nr 109116L od km 0+000 do km 0+460 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gródki Drugie

Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – Mostowych Sp. z o. o. z Tomaszowa Lubelskiego

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy (wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego),

- wykonanie nawierzchni (nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych),

- roboty wykończeniowe.

Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 98 633,95 zł, w tym dofinansowanie Województwa Lubelskiego w wysokości 20 000,00 zł.