Dnia 10 lipca 2015 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 109116L od km 3+760 do km 4+360 w miejscowości Załawcze, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.

Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 124 979,14 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w 2015 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 98 000,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – Mostowych
Sp. z o. o. z Tomaszowa Lubelskiego

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze (pomiary, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych),

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy (wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego),

- wykonanie nawierzchni (nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych),

- roboty wykończeniowe.