Dnia 19 maja 2015 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków". Firma HYDRO-SYSTEM z Lublina wykonała 95 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Turobin.

Zakres prac obejmował:

1. roboty ziemne (mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami, wykopy, zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów, ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, ręczne plantowanie powierzchni gruntu),

2. roboty instalacyjne (podłączenie do istniejącej kanalizacji, złoża filtracyjne piaskowe wykonywane ręcznie, montaż osadnika i studzienek, kanały z rur PVC, ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, ułożenie geowłókniny, rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - wentylacja wysoka, rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych),

3. inwentaryzację powykonawczą.

Koszt inwestycji brutto wynosi 1 030 324,73 zł, w tym z PROW 526 626,00 zł.