W miesiącu wrześniu firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. Zamość zrealizowała zadanie przebudowy drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 3066 w miejscowości Czernięcin Główny od km 0+005 do km 0+478.

Zakres prac obejmował:

  1. roboty przygotowawcze,
  2. roboty ziemne,
  3. wykonanie podbudowy,
  4. wykonanie nawierzchni,
  5. utwardzenie poboczy.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 145 783,91 zł, w tym fundusz sołecki m. Czernięcin Główny w wysokości 21 191,65 zł

P9136654
P9136655