Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest programem pomocowym zgodnie z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 319 z 27.12.2006 r. str. 1) oraz Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003), a pomoc tą ujmuje się jako program pomocy notyfikowany w Komisji Europejskiej o numerze NN 40/2006.

Uregulowania art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określają obowiązki zarządu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie udostępniania informacji, związane z realizacją zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Tym samym zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt2 lit. G ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany został do upublicznienia w terminie do 31 maja roku następnego informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Mając na względzie powyższe zarząd jednostki samorządu terytorialnego – jako organ właściwy do prowadzenia i załatwiania spraw dotyczących przyznawania producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, stanowiącego pomoc publiczną – ma równocześnie obowiązek podawania do publicznych wiadomości danych, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. G ustawy o finansach publicznych.