Od 1 lipca 2011r. obowiązują przepisy Rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. z 2010 r.Nr. 220, poz.1447 z póź. zm./, regulujące funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej /CEIDG/ prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisów z gminnej ewidencji działalności gospodarczej, to jest od 01.01.2012 r., Wójt Gminy przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców których wpis przeniesiono, jak też dla nowo powstających podmiotów gospodarczych.

Odpowiedzi na pytania:

– Jak wypełnić, podpisać i złożyć wniosek o wpis do CEIDG /rejestracja działalności/?

– Gdzie można złożyć wniosek o wpis?

– Jak wyszukać stosowne PKD /rodzaj działalności gospodarczej/?

można znaleźć na stronie: www.ceidg.gov.pl albo www.firma.gov.pl .

W Urzędzie Gminy w Turobinie formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej można dokonać w pok. nr 3.