Do wglądu:

- dowód osobisty,
- w przypadku załatwiania zaświadczenia za pośrednictwem innej osoby – pełnomocnictwo.

Opłaty skarbowe:

zaświadczenie – 17,00 zł,
pełnomocnictwo – 17,00 zł,
poświadczenie zgodności kopii lub odpisu – 5,00 zł od jednej strony,

Z opłaty skarbowej są zwolnione pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub przez uprawnione organy.

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Turobinie:
60 8200 1047 2005 4700 0970 0001

Termin i sposób załatwienia:
Odręcznie, w przypadku złożenia wniosku drogą korespondencyjną – 7 dni.

Podstawa prawna:

art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),

art. 45 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.),

art. 63 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1863).

Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub wydanie zaświadczenia
o treści innej niż żądane, wnosi się do Wojewody Lubelskiego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Turobin, w terminie 7 dni od daty doręczenia.